Tarieven en voorwaarden

Tarieven

 • Kennismakingsgesprek (30 minuten): gratis
 • Individueel coachingsgesprek (50 minuten): 40 euro.
 • Tussen/eindevaluatiegespek (30 minuten): 30 euro.
 • Geprek met derden (bijv. school): 35 euro per halfuur (excl. eventuele reiskosten).
 • Oudercoachingsgesprek (45 minuten): 35 euro
 • Groepsgesprek (min. 2 en max. 4 kinderen)(60 minuten):  30 euro p.p.

Algemene voorwaarden

 • U kunt uw kind en/of uzelf aanmelden door het maken van een afspraak via de telefoon, voicemail of het sturen van een e-mail.
 • Er kan op donderdag en vrijdag worden gebeld voor het maken van een afspraak. Belt u op een andere dag, dan kan het gebeuren dat u de voicemail krijgt. Spreek dan gerust een boodschap in. 
 • Tijdens het maken van een afspraak kunt u in het kort de reden van uw aanmelding toelichten. Hierdoor kan tijdens de eerste afspraak direct worden gestart met uw hulpvraag.
 • We bespreken of u eerst als ouder(s) een afspraak maakt om uw hulpvraag te onderzoeken. Het is ook mogelijk dat de eerste afspraak direct in het bijzijn van uw kind plaatsvindt.
 • De praktijk wijst uit dat er na een aantal coachgesprekken al veel verandert in uw situatie.
  Aan het eind van ieder coachgesprek wordt besproken of een nieuwe afspraak nodig en wenselijk is.
 • U wordt doorverwezen wanneer daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van u of uw kind.
 • Na iedere afspraak ontvangt u een factuur per mail. U wordt verzocht deze binnen 2 weken te betalen. U mag ook direct na het coachgesprek contant betalen.
 • U mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten.
 • Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.
 • Ik kan, indien wenselijk, een gesprekpartner van derden zijn. Dit betekent dat ik aanwezig kan zijn bij overleg met bijvoorbeeld scholen en andere instanties. Voorwaarde hierbij is dat u zelf ook aanwezig bent.
 • De coachinggesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit wel bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, bureau jeugdzorg).
  Dit wordt altijd eerst met u besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie.
  Als er een conflict is van welke aard dan ook, dan proberen we dat in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt het niet het conflict op te lossen dan kan juridische conflictbemiddeling mediation ingeschakeld worden. De mediator is geregistreerd in het NMI register. De kosten daarvan worden door beide partijen voor een gelijk deel gedragen.
  Mocht het conflict niet worden opgelost dan kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging of tot een bevoegd rechter. De kosten hiervan zijn voor partijen zelf en zullen nooit worden gedeeld.